# برای_اولین_بار_از_تخمگذاری_در_انسان_عکسبرداری_شد